Uttalande från domstolen

Uttalande från Europeiska unionens domstol i samband med det domarforum som anordnas för att högtidlighålla 60-årsjubileet av Romfördragets undertecknande

 

Europeiska unionen utgör en union som bygger på rättsstatsprincipen och som inte bara har genomgått en betydande utvidgning utan även har fördjupats betydligt sedan Romfördraget undertecknades.

60-årsjubileet avdetta undertecknande ger oss tillfälle att betona vikten av den dialog som – i ständig förnyelse – förs mellan Europeiska unionens domstol och de nationella domstolarna, med respekt för deras enskilda rättskulturer och rättssystem samt för de språk som de uttrycker sig på.

I denna anda har Europeiska unionens domstol samlat ordförandena för medlemsstaternas författningsdomstolar och högsta domstolar här i Luxemburg för att fördjupa nätverket för samarbete mellan domstolar, vilket är en förutsättning för att skapa ett verkligt europeiskt rättsligt område.

Europeiska unionens domstolsnätverk består av de nationella domstolarna och EU-domstolen. EU-domstolen vill betona att detta nätverk är av väsentlig betydelse för att upprätthålla och utveckla respekten för de grundläggande rättigheterna samt för de värderingar grundade på demokrati och rättsstatsprincipen som unionen bygger på.

Europeiska unionens domstol kommer, i nära samarbete med de nationella domstolarna, att fortsätta att fullgöra sitt uppdrag enligt fördragen, det vill säga att garantera att rättsordningen respekteras av alla och gäller för alla samt att härigenom säkerställa de värderingar som är gemensamma för unionsmedborgarna och medlemsstaterna.