Marc van der Woude
Marc van der Woude
Predseda
Životopis a kariérny postup

Marc van der Woude, narodený v roku 1960 v Gorredijku (Holandsko), absolvoval prvé roky svojho štúdia na Rijksuniversiteit Groningen (univerzita v Groningene, Holandsko), kde získal diplom v odbore právo v roku 1983. Do roku 1984 pokračoval v štúdiu na Collège d’Europe (College of Europe, Belgicko).

Po ukončení štúdia sa veľmi aktívne zapájal do vyučovania a výskumu na College of Europe, kde pôsobil do roku 1986 ako asistent. Neskôr v rokoch 1986 až 1987 pracoval ako lektor na Universiteit Leiden (univerzita v Leidene, Holandsko). V priebehu celej svojej profesijnej kariéry sa venoval vyučovaniu a v roku 2000 obsadil miesto profesora práva na Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmova univerzita v Rotterdame, Holandsko). Ako autor mnohých publikácií sa podieľal na tvorbe prác o práve hospodárskej súťaže, o čom svedčí niekoľko publikácií považovaných za referencie v tomto odbore.

Súbežne s univerzitnou činnosťou sa M. van der Woude venoval aj právnej praxi. V rokoch 1987 až 1989 pôsobil v Komisii Európskych spoločenstiev, kde vykonával funkciu referenta na Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž. Následne začal pracovať na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev a v rokoch 1989 až 1992 spolupracoval ako referendár so sudcami Thymenom Koopmansom a Paulom Joanom Georgeom Kapteynom. Európska komisia ho vymenovala za administrátora na oddelení pre koordináciu v rámci Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž – túto funkciu vykonával v rokoch 1992 až 1993 – a neskôr, v rokoch 1993 až 1995, pôsobil ako člen právnej služby Európskej komisie. V roku 1995 sa stal advokátom zapísaným v Bruselskej advokátskej komore (Belgicko), kde sa v rámci praxe v oblasti sporovej agendy zameriaval na právo hospodárskej súťaže.

M. van der Woude bol 13. septembra 2010 vymenovaný za sudcu Všeobecného súdu. Dňa 18. septembra 2013 bol svojimi kolegami zvolený za predsedu komory a 20. septembra 2016 za podpredsedu Všeobecného súdu. Dňa 27. septembra 2019 bol zvolený za predsedu tohto súdu a túto funkciu zastáva dodnes.

Členstvá v nadáciách, organizáciách alebo inštitúciách pôsobiacich v právnej, kultúrnej, umeleckej, sociálnej, športovej alebo charitatívnej oblasti
  • člen poradného výboru Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier (Akadémia európskeho práva v Trieri, Nemecko),
  • člen „Advisory board of the Toulouse School of Economics executive education program in antitrust“ (Škola ekonomických štúdií v Toulouse, Francúzsko),
  • člen kuratória Europa Instituut v Leidene,
  • člen redakčnej rady Sociaal Economische Wetgeving,
  • člen vedeckej rady Revue Concurrences.