Защита на личните данни

При организиране на посещенията се събират лични данни с цел протичане на посещението при най-добри условия (ефикасни връзки и обмен на кореспонденция, съставяне на програма за посещение, приспособена към езика, образователното равнище и интересите на посетителите). Тези данни се обработват от дирекция „Протокол и посещения" за времето, необходимо за организирането и за проследяване на резултатите от посещението, и се заличават най-късно шест години след посещението. Те се съобщават само на организаторите на посещенията (на съответните посетители, на дирекция „Протокол и посещения"), на лекторите, които се срещат с посетителите, на дирекция „Устни преводи", ако се налага устен превод, и при необходимост на органите, които са компетентни по силата на законодателството да упражняват контрол.

По силата на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни, имате право на достъп до отнасящите се до вас данни и на тяхното коригиране, когато това е необходимо.

За всяка допълнителна информация в това отношение или за достъп до обработваните данни се обръщайте към дирекция „Протокол и посещения". Във всеки момент можете да сезирате Европейския надзорен орган по защита на данните.

Видеонаблюдение и видеозаписи

С цел да се гарантира защитата на лицата, които имат достъп до неговите сгради, както и на неговото имущество и на притежаваната от него информация, в Съда е създадена система за видеонаблюдение както във вътрешността, така и извън заеманите от него обекти. Видеозаписите се съхраняват за ограничен период от време и са достъпни само за малък брой определени за целта лица.

Видеозаписите, както и наблюдението с камери, се извършва при спазване на законодателството, свързано със закрилата на личните данни и на личния живот. Специални пиктограми, поставени до наблюдавания обект, указват за наличието на система за видеонаблюдение.

За повече информация:

Правила за видеонаблюдение

Информационно съобщение

Доклади за инциденти

Съдът е въвел мерки за изготвянето на вътрешни доклади за инциденти при необичайни обстоятелства, неправилно функциониране, оказване на лична помощ и евентуални проблеми със сигурността и безопасността на лица и на движимо и недвижимо имущество.

За повече информация:

Информационно съобщение във връзка с докладите за инциденти