Beskyttelse af personoplysninger

Personoplysninger indsamles i forbindelse med tilrettelæggelse af besøg med henblik på, at besøget forløber bedst muligt (effektive kontakter og udvekslinger, udarbejdelse af et besøgsprogram, der er tilpasset de besøgendes sprog, uddannelsesniveau og interesser). Disse oplysninger behandles af Direktoratet for Protokol og Besøg i det tidsrum, som er nødvendigt for tilrettelæggelse af og opfølgningen på besøget, og slettes senest seks år efter besøget. Oplysningerne videregives udelukkende til de personer, der tilrettelægger besøgene (de pågældende besøgende og Direktoratet for Protokol og Besøg), de intervenienter, der møder de besøgende, Direktoratet for Tolkning, såfremt tolkning er nødvendig, og i givet fald de organer, som har kompetence til at gennemføre kontroller i medfør af lovgivningen.

I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger har De ret til at få adgang til de oplysninger, som vedrører Dem, og, hvis nødvendigt, at få disse berigtiget.

For yderligere oplysninger herom eller for at få adgang til de oplysninger, der behandles, bedes De venligst henvende Dem til Direktoratet for Protokol og Besøg. De kan ligeledes til enhver tid henvende Dem til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Videoovervågning og videooptagelser

For at sikre beskyttelsen af de personer, der har adgang til Domstolens bygninger, samt den ejendom og de informationer, som Domstolen er i besiddelse af, har Domstolen installeret et videoovervågningssystem på Domstolens områder, såvel indenfor som udenfor. De optagne billeder gemmes i en begrænset periode og er udelukkende tilgængelige for et begrænset antal hertil udpegede personer.

Registreringen af billederne samt overvågningen med kamera foretages under overholdelse af lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger og privatlivet. Særlige piktogrammer placeret i nærheden af det overvågede område signalerer, at der er et videoovervågningssystem.

Se også:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung

Hændelsesrapporter

Domstolen har truffet foranstaltninger med henblik på, at der udarbejdes en intern hændelsesrapport vedrørende enhver anomali, forstyrrelse, ydelse af førstehjælp, potentielt problem vedrørende sikkerheden og trygheden for personer, ejendom og bygninger.

Vil De vide mere:

Meddelelse vedrørende hændelsesrapporter (FR)