Tietosuoja

Vierailuja järjestettäessä pyydetään henkilötietoja, jotta ohjelma voitaisiin toteuttaa mahdollisimman hyvin (tehokas yhteydenpito; ohjelman laatiminen vierailijoiden kielitaidon, koulutuksen ja kiinnostuksen mukaan). Protokolla ja vierailut -osasto käsittelee tietoja vierailujen kannalta tarpeellisen ajan, ja ne hävitetään viimeistään puolen vuoden kuluttua. Tietoja ei luovuteta kenellekään muulle kuin vierailun osallistujille (vierailijat, Protokolla ja vierailut -osasto), vierailijoiden tapaamille henkilöille, tulkkauspalvelulle (jos käytetään tulkkausta) sekä tarvittaessa lakisääteistä valvontaa harjoittaville toimivaltaisille elimille.

Vierailijoilla on oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin ja tarvittaessa korjata niitä. Tästä säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23.10.2018 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/1725.

Lisätietoja saa toimielimen Protokolla ja vierailut -osastolta. Yhteyttä voi ottaa myös Euroopan tietosuojavaltuutettuun.

Videovalvonta ja -tallenteet

Euroopan unionin tuomioistuimen tiloja käyttävien henkilöiden sekä niissä olevan omaisuuden ja tietojen suojaamiseksi rakennuksissa on videovalvonta sekä sisä- että ulkopuolella. Tallenteet säilytetään rajallisen ajan, ja niihin on pääsy vain tehtävään määrätyillä henkilöillä.

Kuvien tallennuksessa ja kameravalvonnassa noudatetaan tietosuojaa ja yksityiselämän suojelua koskevaa lainsäädäntöä. Valvotut alueet on merkitty.

Ks. myös:

- Politique de vidéosurveillance / Video-surveillance policy / Videoüberwachungsstrategie

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung

Vaaratilannetta koskevat kertomukset

Unionin tuomioistuin on ottanut käyttöön toimenpiteitä sitä varten, että kaikista epätavallisista tilanteista, toimintahäiriöistä, ensiaputoimenpiteistä sekä henkilöiden, omaisuuden ja rakennusten turvallisuuteen liittyvistä mahdollisista ongelmista laaditaan vaaratilannetta koskeva sisäinen kertomus.

Lisätietoja:

Ilmoitus vaaratilannetta koskevista kertomuksista (FR)