Bescherming van persoonsgegevens

Voor een goed verloop van de bezoeken (een efficiënte gang van zaken bij contact en correspondentie, de opstelling van een programma dat past bij de taal, het opleidingsniveau en de interesses van de bezoekers) worden in het kader van de organisatie van bezoeken gegevens verzameld. Deze gegevens worden door de directie Protocol en Bezoeken gebruikt zo lang als nodig is voor de organisatie en de afwikkeling van het bezoek, en worden uiterlijk zes jaar na het bezoek gewist. Zij worden alleen verstrekt aan degenen die bij de organisatie van het bezoek betrokken zijn (de bezoekers zelf en de directie Protocol en Bezoeken), aan de sprekers die de bezoekers ontmoeten, aan de directie Vertolking ingeval er moet worden getolkt, en eventueel aan de tot wettelijk voorgeschreven controles bevoegde instanties.

Ingevolge verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, heeft u recht op toegang tot en zo nodig rectificatie van de eigen persoonsgegevens.

Voor meer inlichtingen of voor toegang tot de verwerkte gegevens kunt u contact opnemen met de directie Protocol en Bezoeken. U kunt zich ook te allen tijde wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Videobewaking en beeldopnamen

Ter bescherming van de personen in de gebouwen en van de eigendommen en gegevens van het Hof van Justitie heeft het Hof binnen en buiten het complex een videobewakingssysteem aangebracht. De beelden worden gedurende beperkte tijd bewaard en zijn alleen toegankelijk voor een klein aantal aangewezen personen.

Het opnemen van beelden en het cameratoezicht vinden plaats met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en het privéleven. In bewaakte ruimten wordt met pictogrammen aangegeven dat er videobewaking is.

Meer weten:

Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie

Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung

Incidentmeldingen

Het Hof van Justitie heeft maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat elke anomalie, elke storing, elke personenhulpverlening en elk potentieel probleem met de veiligheid of de beveiliging van personen, goederen of gebouwen intern als incident wordt gemeld.

Meer weten: inzake de bescherming van persoonsgegevens en het privéleven. In bewaakte ruimten wordt met pictogrammen aangegeven dat er videobewaking is.

Meer weten:

Notitie incidentmeldingen