Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se v okviru organizacije obiskov zbirajo zato, da obisk poteka v kar najboljših razmerah (učinkovitost kontaktov in korespondence, priprava programa obiska, ki je prilagojen jeziku, ravni izobrazbe in zanimanju obiskovalcev). Te podatke obdeluje Direktorat za protokol in obiske toliko časa, kolikor je to potrebno za organizacijo in izvedbo obiska, izbrisani pa so najpozneje šest let po obisku. Posredujejo se samo organizatorjem obiskov (zadevnim obiskovalcem ter Direktoratu za protokol in obiske), uslužbencem, ki se srečajo z obiskovalci, Direktoratu za tolmačenje, če je treba zagotoviti tolmačenje, in po potrebi organom, pristojnim za izvajanje nadzora v skladu z zakonodajo.

Na podlagi Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, in po potrebi do njihovega popravka.

Za vse dodatne informacije ali za dostop do obdelanih podatkov se obrnite na Direktorat za protokol in obiske. Kadar koli se lahko obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Videonadzor in snemanje

Za zagotovitev varnosti oseb, ki vstopajo v zgradbe Sodišča, ter lastnine in informacij, s katerimi Sodišče razpolaga, je Sodišče uvedlo sistem notranjega in zunanjega videonadzora stavb, v katerih deluje. Posneto gradivo se hrani omejeno obdobje in je dostopno le omejenemu številu za to pooblaščenih oseb.

Register posnetega gradiva in nadzor s kamerami se izvaja na podlagi spoštovanja zakonodaje v zvezi z varstvom osebnih podatkov in zasebnega življenja. Posebni piktogrami, ki so nameščeni na nadzorovanih krajih, označujejo prisotnost sistema za videonadzor.

Več o tem:

– Politika videonadzora 

– Informativno obvestilo 

Poročila o incidentih

Sodišče je sprejelo ustrezne ukrepe, da se za vsako nepravilnost, napako v delovanju, prvo pomoč osebam ter potencialno težavo v zvezi z varnostjo oseb, premoženja in zgradb sestavi poročilo o notranjem incidentu.

Več o tem:

Informacije o poročilu o incidentu