Umění na Soudním dvoře

Evropská identita pramení z interakce a vzájemného obohacování mezi různými národními kulturami členských států. Soudní dvůr Evropské unie, který je místem každodenního dialogu mezi právními kulturami, přikládá zvláštní význam umění, které je životně důležitým dědictvím evropské kultury.

Díky podpoře ze strany členských států má soudní orgán Unie sbírku uměleckých děl, která představuje evropské multikulturní dědictví. Tato díla, která byla darována, poskytnuta do úschovy nebo zapůjčena, odhalují jedinečné tradice členských států a svou rozmanitostí přispívají k utváření „evropského ducha“. Tato díla, která mají různou podobu a pocházejí z různých období, často evokují myšlenky Evropy, spravedlnosti, harmonie, spolupráce a míru.

První díla – tedy dílo, které v roce 1969 zapůjčila Francie k výzdobě první jednací síně Soudního dvora, a díla, která si Lucembursko objednalo od umělců zastupujících šest zakladatelských zemí k výzdobě Paláce inaugurovaného v roce 1973 – byla v průběhu let doplňována dalšími díly. Umělecké dědictví uchovávané Soudním dvorem se vyvíjí v návaznosti na etapy budování Evropy a historie samotného orgánu.

Pozoruhodné architektonické prostředí budov Soudního dvora Evropské unie je privilegovaným výstavním místem pro tato umělecká díla pocházející ze všech čtyř koutů Evropy. Možnost zaměstnanců Soudního dvora a jeho návštěvníků se vizuálně ponořit do rozmanitosti těchto děl svědčí o harmonickém a pluralitním soužití různých kultur členských států.

Photos