Umenie na Súdnom dvore

Európska identita sa rodí z výmeny a vzájomného obohacovania medzi rôznymi národnými kultúrami členských štátov. Súdny dvor Európskej únie, miesto každodenného dialógu právnych kultúr, pripisuje osobitný význam umeniu, ktoré je dôležitou súčasťou európskej kultúry.

S podporou členských štátov uchováva súdna inštitúcia Únie zbierku umeleckých diel, ktorá reprezentuje multikultúrne dedičstvo Európy. Tieto darované, uložené alebo zapožičané diela odhaľujú jedinečné tradície členských štátov a vo svojej rozmanitosti prispievajú k vytváraniu „európskeho ducha“. Sú rôznorodé, pochádzajú z rôznych období a často evokujú myšlienky Európy, spravodlivosti, harmónie, spolupráce a mieru.

K prvým dielam – teda k tým, ktoré v roku 1969 zapožičalo Francúzsko na výzdobu prvej pojednávacej miestnosti Súdneho dvora, a k tým, ktoré si objednalo Luxembursko u umelcov zastupujúcich šesť zakladajúcich krajín na výzdobu paláca, ktorý bol slávnostne otvorený v roku 1973 – pribudli časom aj ďalšie. Umelecké dedičstvo uchovávané Súdnym dvorom sa vyvíjalo postupne v rámci etáp európskej integrácie a histórie samotnej inštitúcie.

Pozoruhodné architektonické prostredie budov Súdneho dvora Európskej únie je privilegovaným miestom na vystavenie týchto umeleckých diel, ktoré pochádzajú z celej Európy. Možnosť vizuálne sa ponoriť do rozmanitosti týchto diel je pre pracovníkov inštitúcie a pre tých, ktorí navštívia jej priestory, svedectvom harmonického a pluralitného spolužitia rôznych kultúr členských štátov.

Photos