Fiktive navne på anonymiserede sager

Fra den 1. januar 2023 vil alle nye anonymiserede sager, hvor parterne er fysiske personer (hvis navne siden den 1.7.2018 af hensyn til beskyttelsen af personoplysninger er blevet erstattet med initialer), eller hvor parterne er fysiske personer og juridiske personer, hvis navne ikke er forskellige, blive tildelt et fiktivt navn, der genereres automatisk ved hjælp af et IT-værktøj. Dette initiativ er blevet iværksat for at lette identificeringen af anonymiserede sager. Det bliver således lettere at huske sagernes navne og at citere dem i retspraksis og i andre sammenhænge.

Tildelingen af fiktive navne gælder ikke for:

  • præjudicielle sager, hvor navnet på den juridiske person er tilstrækkeligt anderledes (navnet på denne juridiske person giver navnet til sagen);
  • direkte søgsmål (Domstolen fortsætter med at tildele disse sager et almindeligt navn, der fremgår i parentes efter sagens kaldenavn);
  • anmodninger om udtalelser;
  • appelsager;
  • sager for Retten.

Disse fiktive navne svarer ikke til det reelle navn på nogen af sagens parter eller, i princippet, til nogen eksisterende navne. De vil fremgå af dommens hoved og af den første side efter sagsnummeret.

Generatoren af fiktive navne fungerer således, at ord opdeles i stavelser, der efterfølgende forbindes vilkårligt for at skabe fiktive navne. Der er en generator for hvert af Unionens officielle sprog, og yderligere generatorer vil efter behov blive udviklet for tredjelandes sprog.