Fikcyjne nazwy zanonimizowanych spraw

Od 1 stycznia 2023 r. wszystkim nowym zanonimizowanym sprawom dotyczącym sporów między osobami fizycznymi (których imiona i nazwiska zastępuje się od 1 lipca 2018 r. inicjałami ze względu na ochronę danych osobowych) lub między osobami fizycznymi a osobami prawnymi, których nazwy nie mają charakteru odróżniającego, nadawane będą fikcyjne nazwy za pomocą komputerowego automatycznego generatora. Rozwiązanie to przyjęto w celu ułatwienia identyfikacji zanonimizowanych spraw. Dzięki temu łatwiej będzie je zapamiętać i cytować zarówno w orzecznictwie, jak i w innych kontekstach.

Nadawanie fikcyjnych nazw nie dotyczy:

  • spraw prejudycjalnych, w których nazwa osoby prawnej jest wystarczająco odróżniająca (wówczas nazwą sprawy będzie nazwa tej osoby prawnej);
  • skarg bezpośrednich (Trybunał będzie nadal nadawał tym sprawom nazwę opisową, umieszczaną w nawiasie po zwyczajowej nazwie sprawy);
  • wniosków o wydanie opinii;
  • odwołań;
  • spraw przed Sądem.

Fikcyjne nazwy nie pokrywają się z rzeczywistymi nazwiskami żadnej ze stron postępowania ani, co do zasady, z istniejącymi nazwiskami. Będą umieszczone w części wstępnej wyroku i na pierwszej stronie, po numerze sprawy.

Generator fikcyjnych nazw działa na zasadzie podziału słów na sylaby, które są następnie przypadkowo łączone, tworząc fikcyjne wyrazy. Generator działa we wszystkich językach urzędowych Unii, a w razie potrzeby zostanie opracowywany dla języków państw trzecich.