Ringen

Ringen är den byggnad som omger Palais-byggnaden och den innehåller kontoren för domstolens domare och generaladvokater. I Ringen finns även domstolens överläggningssal och byggnaden kan därför sägas utgöra institutionens hjärta. 

Byggnadskroppen är placerad på en peristyl med 116 stycken 10 meter höga kolonner.

Genom denna byggnad skapas en tydlig gräns mellan de icke-offentliga utrymmen där domarnas och generaladvokaternas arbete utförs och den dömande verksamhetens offentliga utrymmen.

Den huvudsakliga delen av det arbete som ingår i domstolens uppdrag utförs i denna byggnad. Det är på sina kontor i Ringen som domarna upprättar förslag till domar och generaladvokaterna skriver sina förslag till avgöranden.  De domare som dömer i ett mål håller sammanträden i någon av överläggningssalarna – utan närvaro av tolkar eller andra medarbetare – för att överlägga om domsförslagen och besluta om den slutliga domen.