Pastāvīgie uzaicinājumi pieteikt kandidatūras

Uz dažu kategoriju amatiem EST aicina pieteikties jebkurā laikā, publicējot t.s. pastāvīgos uzaicinājumus pieteikt kandidatūras. To saraksts ir rodams zemāk. Kandidatūru pieteikšanas kārtība ir izklāstīta katrā datnē.


Tiesnešu palīgi Eiropas Savienības Vispārējā tiesā PDF 


Juristi lingvisti darbam latviešu valodā

Uzaicinājums izteikt ieinteresētību Eiropas Savienības Tiesas Latviešu valodas tulkošanas nodaļas jurista lingvista pienākumu pildīšanai

Eiropas Savienības Tiesa periodiski meklē juristus lingvistus darbam latviešu valodā uz noteiktu laiku.

Darba pienākumos ietilpst Tiesas nolēmumu un ģenerāladvokātu secinājumu un viedokļu tulkošana latviešu valodā, lai tos sagatavotu publicēšanai "Eiropas Savienības Tiesas judikatūras krājumā", kā arī dalībvalstu tiesu lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu un citu procesuālu dokumentu tulkošana latviešu valodā.

Lai veiktu šos pienākumus, kandidātam ir jāatbilst:

vispārīgajiem nosacījumiem, kas kopīgi visām Eiropas Savienības iestādēm:

  •  jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim;
  • jābūt tiesīgam izmantot visas pilsoņa tiesības;
  •  jābūt izpildījušam tiesību aktos noteiktās militārā dienesta prasības;
  •  jāspēj uzrādīt atbilstīgas rekomendācijas par piemērotību paredzēto pienākumu veikšanai;

-šādiem minimālajiem kritērijiem:

  • diploms par augstāko juridisko izglītību Latvijas tiesību zinātnēs, kas iegūts akreditētā studiju programmā, vai minētā līmeņa izglītībai pielīdzināms diploms un jurista kvalifikācija;
  • nevainojama latviešu valodas prasme;
  • ļoti labas franču valodas zināšanas;
  • pietiekamas kādas no Eiropas Savienības oficiālajām valodām kā trešās valodas zināšanas;
  • ieinteresētība juridisko tekstu tulkošanā.

Citu Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanas un atbilstoša profesionālā pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Ja Jūs ir ieinteresējis šis uzaicinājums izteikt ieinteresētību, lūdzu sūtiet CV franču vai angļu valodā un motivācijas vēstuli uz šādu elektroniskā pasta adresi: Recruitment.LV@curia.europa.eu. Lai saņemtu papildu informāciju, rakstiet uz iepriekš minēto elektroniskā pasta adresi.


Jurists darbam pētniecības un dokumentācijas jomā

Eiropas Savienības Tiesa Luksemburgā periodiski pieņem darbā juristus savā Pētniecības un dokumentācijas dienestā, kas kā pagaidu darbinieki ieņem administratoru amatus, lai veiktu studiju, pētniecības un dokumentācijas darbu Kopienu tiesību un valsts iekšējo tiesību jomā.

Šī pieņemšana darbā, kas tiek veikta atbilstoši AD 5 pakāpei, ir pakļauta šādiem noteikumiem.

I. Nepieciešamā kvalifikācija un diplomi

a) Pabeigta juridiskā izglītība kādas no dalībvalstīm iekšējās tiesībās, ko apliecina augstskolas diploms, kā arī ļoti labas Savienības tiesību zināšanas ;

b) dokumentāli apstiprināta profesionālā pieredze amatā, kas liecina par faktisku juridiskās pētniecības praksi gan Savienības tiesībās, gan arī valsts iekšējās tiesībās, tiks uzskatīta par priekšrocību.

II. Valodu zināšanas

Padziļinātas tās dalībvalsts valodas zināšanas, kas ir izsniegusi I punkta a) apakšpunktā minēto diplomu.

Dienesta vajadzībām ir nepieciešamas labas franču valodas zināšanas, ieskaitot faktisku spēju sagatavot tekstus šajā valodā.

* * * * *

Izvēlētie kandidāti tiks pieņemti darbā kā pagaidu darbinieki uz viena gada termiņu, kas var tikt pagarināts.

III. Pieteikumu iesniegšana

Šajā darba piedāvājumā ieinteresētās personas savus pieteikumus, kam ir pievienots detalizēts curriculum vitae, tiek lūgtas sūtīt uz šādu elektroniskā pasta adresi :

AD-RECH-DOC@curia.europa.eu norādot atsauci AD-Rech.&doc.

Pieteikumi tiks uzglabāti 12 mēnešus, skaitot no to saņemšanas dienas.