Длъжностно лице за защита на данните

Длъжностното лице по защита на данните следи за прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни, когато Съдът на Европейския съюз упражнява несъдебните си функции, и то съветва службите на институцията относно спазването на техните задължения, свързани със защитата на личните данни.

По-подробна информация за обработването на личните данни в рамките на различните дейности на институцията е на разположение в предвидения за целта раздел.

Длъжностното лице изпълнява функциите си при пълна независимост.

Регистър на дейностите по обработване

Длъжностното лице поддържа централния регистър на дейностите по обработване на лични данни, осъществявани от Съда на Европейския съюз в рамките на несъдебните му функции.

Този регистър съдържа по-специално информация относно администратора, целите на обработването, субектите на данни и обработваните данни, получателите на данни, евентуалните случаи на предаване на данни, както и срока за съхранение.

Регистърът е обществено достъпен.

Контакт

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните във връзка с обработването на вашите лични данни, извършено в рамките на несъдебните функции на институцията, както и във връзка с упражняването на вашите права.

За целта молим да използвате предвидения формуляр за контакт и от падащото меню да изберете „Въпросът ми се отнася до: обработването на личните ми данни от Съда на ЕС“.