Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όταν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργεί στο πλαίσιο των μη δικαιοδοτικών καθηκόντων του, και συμβουλεύει τις υπηρεσίες του θεσμικού οργάνου σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεών τους που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των διαφόρων δραστηριοτήτων του θεσμικού οργάνου μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα.

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία.

Αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων τηρεί επίσης το κεντρικό αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργούνται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των μη δικαιοδοτικών καθηκόντων του.

Το αρχείο περιέχει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικές με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον σκοπό της επεξεργασίας, τα υποκείμενα και το είδος των δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες των δεδομένων, τις ενδεχόμενες διαβιβάσεις δεδομένων, καθώς και τη διάρκεια της διατήρησής τους.

Το αρχείο είναι διαθέσιμο στο κοινό, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

-          Συμβουλευθείτε το κεντρικό αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στο πλαίσιο των μη δικαιοδοτικών καθηκόντων του θεσμικού οργάνου και την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Προς τον σκοπό αυτό, καλείστε να χρησιμοποιήσετε το προβλεπόμενο έντυπο επικοινωνίας και να επιλέξετε, στον αναπτυσσόμενο κατάλογο, «Το ερώτημά μου αφορά: την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».