Datu aizsardzības speciālists

Datu aizsardzības speciālists uzrauga Regulas (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti noteikumu piemērošanu, Eiropas Savienības Tiesai veicot ar tiesas spriešanu nesaistītus uzdevumus, un sniedz padomus iestādes dienestiem saistībā ar to pienākumu izpildi personas datu aizsardzības jomā.

Plašāku informāciju par personas datu apstrādi dažādu iestādes darbību ietvaros var gūt šim nolūkam izveidotajā sadaļā.

Datu aizsardzības speciālists savus uzdevumus pilda pilnīgi neatkarīgi.

Apstrādes darbību reģistrs

Datu aizsardzības speciālists arī kārto centrālo reģistru par personas datu apstrādes darbībām, kuras Eiropas Savienības Tiesa veic, īstenojot ar tiesas spriešanu nesaistītas darbības.

Šajā reģistrā ir atrodama informācija tostarp par datu pārzini, apstrādes mērķiem, personām un datiem, uz ko attiecas apstrāde, datu saņēmējiem, datu iespējamo nosūtīšanu, kā arī to glabāšanas ilgumu.

Reģistrs ir publiski pieejams:

-          Iepazīties ar Datu apstrādes darbību centrālo reģistru

Saziņa

Ar Datu aizsardzības speciālistu jūs varat sazināties saistībā ar jūsu personas datu apstrādi, kas tiek veikta ar tiesas spriešanu nesaistītu iestādes darbību ietvaros, un par jūsu tiesību īstenošanu.

Šim nolūkam lūdzam izmantot tam paredzēto saziņas veidlapu un nolaižamajā izvēlnē izvēlēties “Jautājuma tēma: manu personas datu apstrāde ES tiesā”.