Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming ziet erop toe dat de bepalingen van verordening (EU) 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens worden toegepast wanneer het Hof van Justitie van de Europese Unie niet als rechtsprekende instantie optreedt. Tevens adviseert hij de diensten van de instelling over de nakoming van hun verplichtingen die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verschillende werkzaamheden van de instelling is beschikbaar in de daarvoor bestemde rubriek.

De functionaris voor gegevensbescherming handelt volkomen onafhankelijk in de uitoefening van zijn taken.

Register van de verwerkingen

De functionaris voor gegevensbescherming houdt een centraal register bij van de verwerkingen van persoonsgegevens door het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevallen waarin de instelling niet als rechtsprekende instantie optreedt.

Dit register bevat onder meer informatie over de verwerkingsverantwoordelijke, de doelstellingen van de verwerking, de personen op wie en de gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers van de gegevens, de eventuele doorgiften van de gegevens en de periode gedurende welke de gegevens zullen worden opgeslagen.

Het register is toegankelijk voor het publiek:

-         Het centraal register van verwerkingsactiviteiten raadplegen

Contact

U kunt met de functionaris voor gegevensbescherming contact opnemen over de verwerking van uw persoonsgegevens in gevallen waarin de instelling niet als rechtsprekende instantie optreedt, en over de uitoefening van uw rechten.

Gelieve daartoe het daarvoor bestemde contactformulier te gebruiken en in het keuzemenu „Mijn vraag betreft: de verwerking van mijn persoonsgegevens door het Hof van Justitie van de EU” te selecteren.