Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba zabezpečuje uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov v prípadoch, keď Súdny dvor Európskej únie vykonáva iné než súdne právomoci, a poskytuje poradenstvo službám inštitúcie pri plnení ich povinností týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci rôznych činností inštitúcie sú k dispozícii v príslušnej rubrike.

Zodpovedná osoba je pri výkone svojej funkcie nezávislá.

Register činností spracúvania osobných údajov

Zodpovedná osoba tiež vedie ústredný register týkajúci sa činností spracúvania osobných údajov Súdnym dvorom Európskej únie pri výkone iných ako súdnych právomocí.

Tento register obsahuje okrem iného informácie o prevádzkovateľovi, účeloch spracúvania, dotknutých osobách a osobných údajoch, príjemcoch údajov, prípadných prenosoch údajov, ako aj o dobe uchovávania údajov.

Register je verejne prístupný:

‑ Prezrieť si centrálny register spracovateľských činností.

Kontakt

Na zodpovednú osobu sa môžete obracať v záležitostiach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov pri výkone iných ako súdnych právomocí inštitúcie, ako aj v záležitostiach týkajúcich sa uplatňovania Vašich práv.

Na tieto účely prosím využite pripravený kontaktný formulár a v rolovacom menu „Moja otázka sa týka“ zvoľte možnosť „spracúvania mojich osobných údajov Súdnym dvorom EÚ“.