Uppgiftsskyddsombudet

Dataskyddsombudet övervakar att bestämmelserna i förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter tillämpas när Europeiska unionens domstol agerar inom ramen för verksamhet som inte ingår i dess dömande verksamhet samt ger råd åt institutionens tjänsteavdelningar i frågor rörande deras skyldigheter avseende skyddet av personuppgifter.

Mer information om behandlingen av personuppgifter inom ramen för de olika typer av verksamhet som institutionen bedriver finns tillgänglig under rubriken härom.

Dataskyddsombudet är fullständigt oberoende vid utförandet av sina uppgifter.

Register över behandling

Dataskyddsombudet för ett centralt register över den behandling av personuppgifter som Europeiska unionens domstol utför inom ramen för den verksamhet som inte ingår i dess dömande verksamhet.

Detta register innehåller bland annat uppgifter om den som är personuppgiftsansvarig, syftena med behandlingen, vilka personer och uppgifter som berörs av behandlingen, mottagarna av uppgifterna, eventuell överföring av uppgifterna och den tid under vilken de kommer att lagras.

Registret är tillgängligt för allmänheten:

-          Sök i centralregistret över behandling

Kontakt

Du kan kontakta dataskyddsombudet i alla frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för sådan verksamhet vid institutionen som inte ingår i dess dömande verksamhet eller i frågor som rör utövandet av dina rättigheter.

Om du vill kontakta dataskyddsombudet i en sådan fråga, rekommenderas att du använder det härför avsedda kontaktformuläret och i rullgardinsmenyn väljer ”Min fråga gäller: Europeiska unionens domstols behandling av mina personuppgifter”.