Вътрешен одитор

Вътрешният одит е независима и обективна дейност, която предоставя на институцията увереност относно степента на владеене на операциите, провеждани за изпълнение на бюджета и която ѝ предоставя съвети за подобряване на условията за изпълнение на тези операции, както и за благоприятстване на доброто финансово управление.

Той помага на институцията да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване на процесите на управление на рисковете, нейните системи на контрол и методи на управление, и като дава предложения за подобряване на тяхната ефективност.