Правила за професионална етика на членовете на Общия съд

Спрямо настоящите и бившите членове на Съда се прилагат правила за професионална етика, определени с Договорите, със Статута на Съда на Европейския съюз и с Процедурния правилник на Съда.

Спрямо тях се прилага и Етичен кодекс на настоящите и бившите членове на Съда на Европейския съюз, съвместно приет от Съда и Общия съд, с който трябва да се изяснят някои задължения, произтичащи от горепосочените правила. 

В съответствие с изискванията на Етичния кодекс за прозрачност, всяка година външните дейности на членовете на институцията се публикуват, след като бъдат проведени, на нейния интернет сайт.