Δεοντολογία των Μελών

Τα μέλη και τα πρώην μέλη του Γενικού Δικαστηρίου υπόκεινται σε κανόνες δεοντολογίας που προβλέπονται στις Συνθήκες, στον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στον Κανονισμό Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου.

Επιπλέον, υπόκεινται στον Κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη και τα πρώην μέλη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θεσπίσθηκε από κοινού από το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο και σκοπεί στη διευκρίνιση ορισμένων υποχρεώσεων που απορρέουν από τους προαναφερθέντες κανόνες.

Σύμφωνα με τις περί διαφάνειας απαιτήσεις του Κώδικα δεοντολογίας, οι εξωτερικές δραστηριότητες των μελών δημοσιοποιούνται, ετησίως, στον δικτυακό τόπο του θεσμικού οργάνου μετά την πραγματοποίησή τους.