Deontologia Członków

Członkowie i byli członkowie Sądu podlegają zasadom deontologicznym określonym w traktatach, w statucie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także w regulaminie postępowania przed Sądem.

Podlegają oni także Zasadom etyki członków i byłych członków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przyjętym wspólnie przez Trybunał Sprawiedliwości i Sąd i mającym na celu objaśnienie niektórych obowiązków wynikających z wyżej wspomnianych norm. 

Zgodnie z wymogami przejrzystości wynikającymi z zasad etyki inne zajęcia członków są corocznie publikowane na stronie internetowej instytucji po tym, jak zajęcia te miały miejsce.