Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. januára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret - Dánsko) – Apcoa Parking Danmark A/S/Skatteministeriet

(vec C-90/20)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. c) – Pôsobnosť – Zdaniteľné plnenia – Činnosti vykonávané spoločnosťou založenou podľa súkromného práva – Prevádzka parkovísk na súkromných pozemkoch – Kontrolný poplatok vyberaný touto spoločnosťou v prípade, že vodiči porušia všeobecné podmienky využívania týchto parkovísk – Kvalifikácia – Hospodárska a obchodná realita plnení)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Højesteret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Apcoa Parking Danmark A/S

Žalovaný: Skatteministeriet

Výrok rozsudku

Článok 2 ods. 1 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že kontrolné poplatky, ktoré vyberá spoločnosť založená podľa súkromného práva poverená prevádzkou súkromných parkovísk v prípade, že vodiči porušia všeobecné podmienky využívania týchto parkovísk, treba považovať za odplatu za poskytovanie služieb za protihodnotu v zmysle tohto ustanovenia, a ako taká podlieha dani z pridanej hodnoty (DPH).

____________

1 Ú. v. EÚ C 161, 11.5.2020.