Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Højesteret - Danmark) – Apcoa Parking Danmark A/S mot Skatteministeriet

(Mål C-90/20)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Gemensamt system för mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 2.1 c– Tillämpningsområde – Skattepliktiga transaktioner – Verksamhet som drivs av ett civilrättsligt bolag – Drift av parkeringsplatser på privat område – Kontrollavgifter som tas ut av detta bolag för det fall bilisterna inte uppfyller de allmänna villkoren för användande av dessa parkeringsplatser – Kvalificering – Transaktionernas ekonomiska och affärsmässiga verklighet)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Højesteret

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Apcoa Parking Danmark A/S

Motpart: Skatteministeriet

Domslut

Artikel 2.1 c i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att kontrollavgifter som ett privaträttsligt bolag som driver privata parkeringsplatser tar ut för det fall att bilister inte iakttar de allmänna villkoren för användande av dessa parkeringsplatser ska anses utgöra vederlag för en tjänst som tillhandahållits mot ersättning, i den mening som avses i denna bestämmelse, och som därmed är föremål för mervärdesskatt.

____________

(1 ) EUT C 161, 11.5.2020.