Language of document :

Kanne 15.6.2007 - Feral v. alueiden komitea

(Asia F-59/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Pierre-Alexis Feral (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan unionin alueiden komitea (CdR)

Vaatimukset

CdR:n hallintojohtajan ja pääsihteerin 26.7.2006 tekemä päätös periä takaisin määrät, jotka kantajalle oli maksettu niihin kantajan palkan osiin kohdistuvan korjauskertoimen perusteella, jotka oli siirretty Ranskaan maaliskuun 2003 ja toukokuun 2005 välisenä aikana, on kumottava.

CdR:n hallintojohtajan 4.12.2006 tekemä päätös, jolla mainituksi määräksi vahvistetaan 3 600,16 euroa, on kumottava.

CdR on velvoitettava maksamaan kantajalle takaisin 3 600,16 euroa sekä tälle summalle laskettu 8 prosentin vuotuinen viivästyskorko takaisinperintäpäivän ja koko summan maksupäivän väliseltä ajalta.

CdR on velvoitettava maksamaan kantajalle määrä, joka hänelle olisi tullut maksaa siihen hänen palkkansa osaan kohdistuvan korjauskertoimen perusteella, joka olisi tullut siirtää Ranskaan kesäkuusta 2005 lukien sekä tälle summalle laskettu 8 prosentin vuotuinen viivästyskorko takaisinperintäpäivän ja koko summan maksupäivän väliseltä ajalta.

CdR on velvoitettava jatkamaan tässä asiassa annettavan tuomion julistamispäivästä lukien kantajan palkan osan siirtämistä Ranskaan ja soveltamaan mainittuun palkan osaan kyseiseen maahan sovellettavaa korjauskerrointa.

CdR on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen kanneperuste perustuu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) 85 artiklan, Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkan osittaista siirtoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamista koskevien määräysten (jäljempänä yhteiset määräykset) 2 artiklan toisen kohdan viimeisen luetelmakohdan ja hallintojohtajien 3.12.1992 päivättyjen päätelmien nro 204/92 2 ja 4 kohdan rikkomiseen. Kantajan mukaan CdR ei olisi voinut katsoa, että se, että hän siirsi osan palkastaan Ranskaan henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 17 artiklan 2 kohdan nojalla, ei johtunut hänen asuntosäästötilistään (jäljempänä CEL), koska mainitun tilin yläraja oli poistettu siten, että siltä siirrettiin rahaa sellaiselle tilille, johon oli pankkikirja. Kantaja tuo erityisesti esiin sen, että yhteisissä määräyksissä ei edellytetty, että siirrot vastaavat pakollisia maksuja ja että mainittu ylärajan poistaminen oli sellaisen vakiintuneen pankkikäytännön mukaista, joka oli CEL:ia koskevan Ranskan lainsäädännön, johon hallintojohtajien päätelmissä viitattiin, mukainen.

Toinen kanneperuste perustuu henkilöstösääntöjen 85 artiklan rikkomiseen siltä osin kuin CdR on katsonut, että kyseessä olevien siirtojen sääntöjen vastaisuus oli niin ilmeistä, että kantaja oli siitä tietoinen tai että kantajan olisi ainakin tullut olla siitä tietoinen, kun otetaan huomioon hänen juristin pätevyytensä. Tältä osin kantaja katsoo, että i) kun otetaan huomioon hallintojohtajien päätelmät, hänen avaamansa CEL vaikutti vastaavan sellaisen CEL:n käsitettä, jota yhteisissä määräyksissä tarkoitettiin, ii) ylärajan poistaminen, jonka hän oli suorittanut, vaikutti olevan mainittujen määräysten mukainen, iii) joulukuussa 2003 ja joulukuussa 2004 suoritetuissa tarkastuksissa hänen asiakirjavihkonsa vaikutti olevan täydellinen ja sääntöjen mukainen; iv) koska hänen oikeuttaan tutustua henkilöstökansioonsa oli rajoitettu, hänellä ei ollut mahdollisuutta tarkastella niitä asiakirjoja, jotka olivat tarpeen, jotta hän voi tarkastaa siirtojen sääntöjen mukaisuuden.

____________