Language of document :

2007 június 15-én benyújtott kereset - Feral kontra Régiók Bizottsága

(F-59/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Pierre-Alexis Feral (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Régióinak Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Régiók Bizottsága hivatala igazgatójának és főtitkárának 2006. július 26-i, a felperes számára - a 2003. márciusa és 2005. májusa között teljesített kifizetések Franciaországba átutalt részének korrekciós együtthatója címén - folyósított összegek megtérítésére vonatkozó határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Régiók Bizottsága hivatala igazgatójának ezen összeget 3 600,16 euróban megállapító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Régiók Bizottságát a felperes részére 3 600,16 euró - visszatérítéstől számítva a teljes kifizetéséig évi 8%-os késedelmi kamattal növelt - összegének megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Régiók Bizottságát azon összeg megfizetésére - visszatérítéstől számítva a teljes kifizetéséig évi 8%-os késedelmi kamattal növelve - melyet a felperesnek a kifizetések azon részének korrekciós együtthatója címén kellett volna kifizetni, melyet 2005. júniusa óta Franciaországba kellett volna átutalni;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Régiók Bizottságát a felperes díjazása egy részének az erre az országra alkalmazandó korrekciós együtthatóval történő átutalásának újrakezdésére, az ítélet meghozatalától kezdve;

a Közszolgálati Törvényszék a Régiók Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első jogalap az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) 85. cikkének, az Európai Közösségek tisztviselői díjazása egy részének átutalására vonatkozó szabályozás 2. cikke (2) bekezdése utolsó franciabekezdésének és a hivatalvezetők 1992. december 3-i, 204/92. sz. állásfoglalása 2. és 4. pontjának megsértésére vonatkozik. A felperes szerint a Régiók Bizottsága nem ítélhette meg úgy, hogy a felperes díjazása egy részének a felperes lakástakarék-számlájára történő átutalása neki a személyzeti szabályzat VII. melléklet 17. cikkének (2) bekezdése értelmében nem jár, e számla felső határának takarékbetétkönyvre történő befizetések miatti megszüntetése okán. Különösen azzal érvel, hogy a közös szabályozás nem követeli meg, hogy az átutalás megegyezzen a kötelező befizetésekkel, továbbá a felső határ megszüntetése megfelel a szokásos banki gyakorlatnak, amely összhangban áll a lakástakarék-számlára vonatkozó francia szabályozással, amire a hivatalvezetők állásfoglalása hivatkozik.

A második jogalap a személyzeti szabályzat 85. cikkének megsértésére vonatkozik, mivel a Régiók Bizottsága úgy véli, hogy a szóban forgó kifizetések szabálytalansága olyannyira nyilvánvaló volt, hogy arról a felperesnek tudnia kellett vagy jogászi végzettségére tekintettel arról tudnia kellett volna. E tekintetben a felperes úgy véli, hogy: i) a hivatalvezetők állásfoglalására tekintettel az általa nyitott lakástakarék-számla egyenértékűnek tűnt a közös szabályozásban szereplő lakástakarék-számlával; ii) a felső határ általa végrehajtott megszüntetése e szabályozásnak megfelelőnek tűnt; iii) a felperes iratai a 2003. decemberében és 2004. decemberében végzett vizsgálatok alapján teljesnek és szabályosnak bizonyultak; iv) a személyügyi irataihoz való hozzáférés korlátozott volta miatt a felperesnek nem állt módjában a szükséges iratok tanulmányozása révén az átutalások szabályszerűségét ellenőrizni.

____________