Language of document :

Žaloba podaná dne 30. května 2007 - Tiralongo v. Komise

(Věc F-55/07)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Itálie) (zástupci: F. Sciaudone, R. Sciaudone a S. Frazzani, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

prohlásit projednávanou žalobu za přípustnou;

uložit Komisi, aby poskytla informace a předložila dokumenty týkající se přijetí a prodloužení smlouvy v Evropském úřadu pro boj proti podvodům (dále jen "OLAF") X., jakož i předvolat posledně uvedenou jako svědkyni;

přijmout všechna nezbytná organizační procesní a důkazní opatření za účelem posouzení porušení zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace, kterého se dopustila Komise;

uložit Komisi, aby zaplatila částku ve výši 460 000 eur, nebo jinou částku, kterou Soud bude považovat za spravedlivou, jako náhradu škody majetkové újmy způsobené žalobci;

uložit Komisi, aby zaplatila částku ve výši 100 000 eur, nebo jinou částku, kterou Soud bude považovat za spravedlivou, jako náhradu škody nemajetkové újmy způsobené žalobci;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, dočasný zaměstnanec u OLAF do 30. dubna 2005, se domáhá náhrady škody, která podle jeho názoru vyplývá z řady protiprávních jednání, kterých se Komise dopustila v rámci prodloužení jeho smlouvy. Uvedená protiprávní jednání se týkají zejména: i) porušení použitelných právních předpisů a relevantní judikatury v oblasti veřejné služby, ii) porušení zásady legitimního očekávání, iii) porušení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace.

____________