Language of document :

30. mail 2007 esitatud hagi - Tiralongo versus komisjon

(Kohtuasi F-55/07)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Itaalia) (esindajad: advokaadid F. Sciaudone, R. Sciaudone ja S. Frazzani)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tunnistada käesolev hagi vastuvõetavaks;

kohustada komisjoni andma teavet ja esitama dokumente seoses X-i töölevõtmisega ja lepingu pikendamistega Euroopa Pettustevastases Ametis (OLAF) ning anda nimetatud isikule tunnistaja staatus;

võtta tarvitusele menetlust korraldavad meetmed ja uurimistoimingud, mis on vajalikud võrdse kohtlemise põhimõtte ja mittediskrimineerimise põhimõtte komisjoni poolse rikkumise kindlakstegemiseks;

mõista hagejale tekitatud varalise kahju hüvitamiseks komisjonilt välja 460 000 eurot või muu summa, mida kohus õiglaseks peab;

mõista hagejale tekitatud moraalse kahju hüvitamiseks komisjonilt välja 100 000 eurot või muu summa, mida kohus õiglaseks peab;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes töötas kuni 30. aprillini 2005 OLAF-is ajutise teenistujana, nõuab hüvitist kahju eest, mis komisjon on tema lepingute pikendamisel väidetavalt tekitanud. Need õigusvastased toimingud seisnevad eelkõige: i) kohaldatavate õigusnormide ja asjakohase kohtupraktika rikkumises avaliku teenistuse valdkonnas; ii) õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumises; iii) võrdse kohtlemise põhimõtte ja mittediskrimineerimise põhimõtte rikkumises.

____________