Language of document :

Žaloba podaná 30. mája 2007 - Tiralongo/Komisia

(vec F-55/07)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Taliansko) (v zastúpení: F. Sciaudone, R. Sciaudone a S. Frazzani, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

vyhlásiť žalobu za prípustnú,

uložiť Komisii povinnosť poskytnúť informácie a predložiť dokumenty o uzatvorení a znovu uzatvorení pracovnej zmluvy na pôde Európskeho úradu pre boj proti podvodom (ďalej len "OLAF") pani X a predvolať ju ako svedkyňu,

prijať všetky opatrenia na zabezpečenie priebehu konania a na objasnenie skutkového stavu veci nevyhnutné pre posúdenie porušenia zásad rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie, ktorých sa dopustila Komisia,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť 460 000 eur alebo inú sumu, ktorú Súd prvého stupňa bude považovať za spravodlivú ako náhradu škody spôsobenej žalobcovi,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť 100 000 eur alebo inú sumu, ktorú Súd prvého stupňa bude považovať za spravodlivú ako náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú utrpel žalobca,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, dočasný zamestnanec OLAF-u do 30. apríla 2005, sa domáha náhrady škody, ktorá podľa jeho názoru vyplýva zo série protiprávnych postupov, ktoré Komisia prijala v rámci znovu uzavretia jeho pracovnej zmluvy. Uvedené protiprávne postupy sa týkali najmä: i) porušenia uplatniteľných právnych predpisov a relevantnej judikatúry v oblasti verejnej služby; ii) porušenia zásady legitímnej dôvery; iii) porušenia zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie.

____________