Language of document :

Talan väckt den 30 maj 2007 - Tiralongo mot kommissionen

(Mål F-55/07)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italien) (ombud: advokaterna F. Sciaudone, R. Sciaudone och S. Frazzani)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

fastställa att förevarande talan kan tas upp till sakprövning,

förplikta kommissionen att informera om och tillhandahålla handlingar avseende Europeiska byrån för bedrägeribekämpnings (nedan kallad OLAF) anställning av X och förlängningarna av hennes anställningsavtal, samt kalla henne som vittne,

vidta samtliga åtgärder avseende organisation av förfarandet och handläggningen som är nödvändiga för att kunna bedöma kommissionens åsidosättande av principen om likabehandling och icke-diskrimineringsprincipen,

förplikta kommissionen att erlägga ett belopp på 460 000 euro, eller det belopp som personaldomstolen anser vara lämpligt, såsom skadestånd för den materiella skada som sökanden har lidit,

förplikta kommissionen att erlägga ett belopp på 100 000 euro, eller det belopp som personaldomstolen anser vara lämpligt, såsom skadestånd för den ideella skada som sökanden har lidit,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som var tillfälligt anställd vid OLAF till den 30 april 2005, begär skadestånd för den skada som han påstår sig ha lidit till följd av kommissionens rättsstridiga agerande i samband med förlängningen av hans anställningsavtal. Dessa rättsstridiga handlingar avser närmare bestämt i) åsidosättande av tillämpliga bestämmelser och relevant rättspraxis på området för offentlig anställning, ii) åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar, och iii) åsidosättande av principen om likabehandling och icke-diskrimineringsprincipen.

____________