Language of document :

Žaloba podaná 11. júna 2007 - Gerochristos/Parlament

(vec F-56/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ioannis Gerochristos (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Parlamentu z 26. septembra 2006 o vymenovaní žalobcu za úradníka stážistu do skupiny funkcií referentov so zaradením do platovej triedy AD 6, do platového stupňa 3,

zrušenie následného rozhodnutia Parlamentu o zrazení sumy 994,95 eur zo základného platu žalobcu a vrátenie tejto sumy najbližší deň splatnosti, ktorý nasleduje po rozhodnutí o zrušení,

zaviazať žalovaného na náhradu majetkovej a nemajetkovej škody a zásahu do služobného postupu žalobcu vo výške 25 000 eur s výhradou zvýšenia a/alebo zníženia v priebehu konania,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úspešný účastník všeobecného konkurzu EPSO 1/18/041, ktorého oznámenie bolo uverejnené pred nadobudnutím účinnosti nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev2, bol v čase svojho prijatia do služby dočasným zamestnancom platovej triedy AST 8 vykonávajúci funkciu úradníka platovej triedy AD 6.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza po prvé, porušenie povinnosti odôvodnenia stanovenej článkom 25 ods. 2 služobného poriadku zamestnancov Európskych spoločenstiev (ďalej len "služobný poriadok") a to z toho dôvodu, že správny orgán mu nikdy nevysvetlil dôvody jeho zaradenia do platovej triedy AD 6, ako aj rozhodnutia o zrazení sumy 994,95 eur zo základného platu.

Po druhé, žalobca na jednej strane uvádza porušenie článku 31 služobného poriadku, článkov 2 a 8 prílohy XIII služobného poriadku a ustanovení o oznámení konkurzu a na druhej strane vznáša námietku nezákonnosti článku 13 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku.

Po tretie, žalobca tvrdí, že správny orgán porušil zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie najmä preto, že bol potrestaný oproti dočasným zamestnancom a úradníkom, ktorí boli výhodnejšie zaradení na základe článku 5 ods. 2 a 4 prílohy XIII služobného poriadku alebo niektorých ustanovení, ktoré prijal Úrad Parlamentu 13. februára 2006.

Po štvrté, žalobca uvádza porušenie zásady právnej istoty a legitímnej dôvery najmä preto, že oznámenie o konkurze sa zameralo na zostavenie rezervného zoznamu pre prijímanie do služby referentov platovej triedy A7/A6.

Po piate, žaloba uvádza porušenie zásady správneho úradného postupu a povinnosti starostlivosti.

Nakoniec žalobca tvrdí, že správny orgán porušil článok 85 služobného poriadku tým, že zrazil vyššie uvedenú sumu z jeho základného platu.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 94 A, 21.4.2004, s. 1

2 - Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1.