Language of document :

Иск, предявен на 5 юни 2007 г. - Wiedmann / Парламент

(Дело F-57/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Thomas Wiedmann (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Искания на ищеца

да се отмени решението на органа по назначаване от 26 юни 2006 г. за назначаване на ищеца за длъжностно лице на Европейските общности, тъй като това решение го класира в степен AD6, стъпка 1;

да се осъди ответника да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът изтъква правни основания, твърде сходни с изтъкнатите по дело F-12/06 1.

____________

1 - ОВ C 86 от 8.4.2006, стр. 48.