Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2007 r. - Wiedmann przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-57/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Thomas Wiedmann (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 26 czerwca 2006 r. dotyczącej powołania skarżącego na urzędnika Wspólnot Europejskich w grupie zaszeregowania AD6, stopień 1;

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi zarzuty bardzo zbliżone do zarzutów podniesionych w sprawie F-12/061.

____________

1 - Dz.U. C 86 z 8.4.2006, s. 48