Language of document : ECLI:EU:F:2007:216

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 11. decembra 2007

Vec F‑60/07

Joaquin Martin Bermejo

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Práva na dôchodok nadobudnuté pred nástupom do služieb Spoločenstiev – Prevod do režimu Spoločenstva – Výpočet odpracovaných rokov – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku – Zrušenie ustanovení o menovom prepočte prevádzanej sumy“

Predmet: Žaloba podaná v zmysle článkov 236 ES a 152 AE, ktorou J. Martin Bermejo navrhuje zrušiť rozhodnutie Komisie z 27. septembra 2006 stanovujúce započítanie odpracovaných rokov do starobného dôchodku Spoločenstiev vyplývajúce z prevodu práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služieb Spoločenstiev

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta čiastočne ako zjavne neprípustná a čiastočne ako zjavne nedôvodná. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Prípustnosť žaloby – Posúdenie s ohľadom na pravidlá účinné v čase podania žaloby

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 76)

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Zhoda v predmete a dôvode

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

3.      Úradníci – Dôchodky – Práva na dôchodok nadobudnuté pred nástupom do služieb Spoločenstiev – Prevod do režimu Spoločenstva

(Služobný poriadok úradníkov, príloha VIII, článok 11 ods. 2; nariadenie Rady č. 1103/97, článok 3)

1.      Hoci pravidlo uvedené v článku 76 Rokovacie poriadku Súdu pre verejnú službu, podľa ktorého môže tento súd uznesením odmietnuť žalobu, ak existujú pre to zjavné dôvody, je procesným pravidlom, ktoré sa ako také uplatňuje od nadobudnutia svojej účinnosti na všetky spory prebiehajúcich pred Súdom pre verejnú službu, nie je to tak v prípade pravidiel, na základe ktorých môže súd podľa tohto článku považovať žalobu za zjavne neprípustnú, a ktorými môžu byť len pravidlá uplatniteľné v čase podania žaloby.

(pozri bod 25)

2.      Žalobné návrhy musia pod sankciou neprípustnosti obsahovať námietky spočívajúce na tých istých dôvodoch ako námietky uvedené v sťažnosti a žalobný dôvod vznesený pred súdom Spoločenstva musí byť vznesený už počas konania pred podaním žaloby.

Pravidlo zhody medzi sťažnosťou a žalobou sa však nemá uplatniť reštriktívne, ale extenzívne. Sťažnosť najmä nemá svojim obsahom striktne a definitívne vymedzovať rozsah konania pred súdom Spoločenstva, pod podmienkou, že v rámci konania pred súdom sa nezmení dôvod ani predmet sťažnosti, pričom hlavné námietky uvedené v sťažnosti môžu byť rozvinuté žalobnými dôvodmi a tvrdeniami, ktoré nemusia byť nevyhnutne uvedené v sťažnosti, ale musia s ňou úzko súvisieť.

(pozri body 35 – 37 a 39)

Odkaz:

Súdny dvor: 23. apríla 2002, Campogrande/Komisia, C‑62/01 P, Zb. s. I‑3793, bod 35

Súd prvého stupňa: 30. marca 1993, Vardakas/Komisia, T‑4/92, Zb. s. II‑357, bod 16; 8. júna 1995, Allo/Komisia, T‑496/93, Zb. VS s. I‑A‑127, II‑405, bod 27; 9. júla 1997, S/Súdny dvor, T‑4/96, Zb. s. II‑1125, bod 99; 1. apríla 2004, Gussetti/Komisia, T‑312/02, Zb. VS s. I‑A‑125, II‑547, body 47 a 48; 4. mája 2005, Schmit/Komisia, T‑144/03, Zb. VS s. I‑A‑101, II‑465, bod 90

3.      Charakteristickou vlastnosťou nového pravidla je stanoviť rozlišovanie medzi osobami, na ktoré sa vzťahuje predchádzajúce pravidlo, a osobami, na ktoré sa vzťahuje toto nové pravidlo od nadobudnutia jeho účinnosti. Takéto rozlišovanie neporušuje samo osebe zásadu zákazu diskriminácie, pretože v opačnom prípade by nebola možná nijaká zmena zákona. Keďže Komisia mohla bez toho, aby to bránilo nariadeniu o zavedení eura, zmeniť všeobecné vykonávacie ustanovenia k článku 11 odseku 2 prílohy VIII služobného poriadku, najmä na spresnenie spôsobu uplatnenia ustanovení služobného poriadku, ktoré nadobudli účinnosť 1. mája 2004, rozdielnosť zaobchádzania medzi úradníkmi, ktorí využili mechanizmus menového prepočtu zrušený uvedenými všeobecnými vykonávacími ustanoveniami, a tými úradníkmi, ktorí z dôvodu tohto zrušenia nemohli využiť daný mechanizmus, nemôže sama osebe, bez podrobného podrobenia kritike právnych účinkov dotknutých pravidiel z pohľadu časovej pôsobnosti či situácie dotknutých úradníkov, predstavovať porušenie zásady rovnosti zaobchádzania.

(pozri body 55 a 56)

Odkaz na:

Súd pre verejnú službu: 16. januára 2007, Vienne a i./Parlament, F‑115/05, Zb. VS s. I‑A-1-0000, II‑A-1-0000, bod 59