Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2008 - Collotte / Commissie

(Zaak F-58/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevorderingsronde 2006 - Vermogen om in derde taal te werken)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Pascal Collotte (Abstraat, België) (vertegenwoordigers: É. Boigelot, vervolgens É. Boigelot en L. Defalque, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Berscheid, vervolgens C. Berardis-Kayser en L. Lozano Palacios, gemachtigden)

Interveniënt: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: I. Šulce en M. Simm, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2006 niet te bevorderen tot de rang A*12, omdat hij niet heeft aangetoond in een derde taal te kunnen werken - Vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen om Collotte niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2006 tot de rang A*12 zijn bevorderd, wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal haar eigen kosten en de kosten van verzoeker dragen.

De Raad van de Europese Unie zal zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 199 van 25.8.2007, blz. 50.