Language of document : ECLI:EU:F:2008:89

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

30 юни 2008 година

Дело F-59/07

Pierre-Alexis Feral

срещу

Комитет на регионите на Европейския съюз

„Уреждане на спора по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Feral иска да се отмени решението на административния директор на Комитета на регионите от 26 юли 2006 г. за възстановяване на изплатените му при прилагане на корекционен коефициент суми за частта от възнагражденията му, превеждана във Франция от март 2003 г. до май 2005 г., и решението на същия директор от 4 декември 2006 г., което определя, че тази сума възлиза на 3600,16 EUR, както и да се осъди Комитетът на регионите да възстанови на жалбоподателя посочената сума заедно с лихви за забава, да изплати на жалбоподателя заедно с лихви за забава сумата, която е трябвало да му бъде изплатена при прилагане на корекционен коефициент към частта от възнагражденията му, която е следвало да бъдат превеждана във Франция след месец юни 2005 г., и да възобнови превеждането на част от възнагражденията на жалбоподателя във Франция, като се приложи корекционният коефициент.

Решение: Дело F‑59/07, Feral/Комитет на регионите е заличено от регистъра на Съда на публичната служба. Комитетът на регионите ще изплати на жалбоподателя сумата 3 750 EUR, която покрива половината от направените от него съдебни разноски. Жалбоподателят понася останалата част от направените от него съдебни разноски. Комитетът на регионите понася направените от него съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(членове 69 и 74от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)