Language of document : ECLI:EU:F:2008:89

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

30. juni 2008

Sag F-59/07

Pierre-Alexis Feral

mod

Regionsudvalget for Den Europæiske Union

»Mindelig bilæggelse på Personalerettens initiativ – slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Pierre-Alexis Feral har nedlagt påstand om annullation af den af direktøren for Regionsudvalgets administration trufne afgørelse af 26. juli 2006 om at kræve de beløb tilbagebetalt, som sagsøgeren fik udbetalt som justeringskoefficient for den del af hans vederlag, der blev overført til Frankrig fra marts 2003 til maj 2005, og af den af samme direktør trufne afgørelse af 4. december 2006 om fastsættelse af dette beløb til 3 600,16 EUR samt nedlagt påstand om, at Regionsudvalget tilpligtes at tilbagebetale ham dette beløb med tillæg af morarenter, at betale ham det beløb, som han skulle have oppebåret i justeringskoefficient for den del af vederlaget, som skulle have været overført til Frankrig fra juni 2005, med tillæg af morarenter og at overføre en del af hans vederlag til Frankrig under anvendelse af justeringskoefficienten.

Udfald: Sag F-59/07, Feral mod Regionsudvalget, slettes af Personalerettens register. Regionsudvalget betaler sagsøgeren 3 750 EUR til dækning af halvdelen af de udgifter og omkostninger, han har afholdt. Sagsøgeren bærer den resterende del af sine egne omkostninger. Regionsudvalget bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – klage – mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten – slettelse af register

(Personalerettens procesreglement, art. 69 og 74)