Language of document : ECLI:EU:F:2008:89

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 30 czerwca 2008 r.

Sprawa F-59/07

Pierre-Alexis Feral

przeciwko

Komitetowi Regionów Unii Europejskiej

Ugoda z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której P.A. Feral żąda stwierdzenia nieważności decyzji dyrektora administracyjnego Komitetu Regionów z dnia 26 lipca 2006 r. dotyczącej zwrotu kwot wypłaconych mu z tytułu zastosowania do części jego dochodów, przekazywanej do Francji od marca 2003 r. do maja 2005 r., współczynnika korygującego oraz decyzji tego dyrektora z dnia 4 grudnia 2006 r. określającej wysokość tej kwoty na 3600,16 EUR, jak również zasądzenia od Komitetu Regionów zwrotu powyższej kwoty wraz z odsetkami za zwłokę, zobowiązania Komitetu Regionów do zapłaty na jego rzecz kwoty, która powinna była mu zostać zapłacona z tytułu zastosowania współczynnika korygującego do części jego dochodów, które powinny były zostać przekazane do Francji począwszy od czerwca 2005 r., powiększonej o odsetki za zwłokę oraz do wznowienia przelewu części dochodów do Francji z zastosowaniem współczynnika korygującego.

Orzeczenie: Sprawa F‑59/07 Feral przeciwko Komitetowi Regionów zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Komitet Regionów wypłaci skarżącemu kwotę w wysokości 3750 EUR celem pokrycia połowy poniesionych przez niego kosztów. Skarżący pokrywa pozostałą część swoich kosztów. Komitet Regionów pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69, 74)