Language of document : ECLI:EU:F:2008:170

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)

2008. gada 11. decembrī

Lieta F‑58/07

Pascal Collotte

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2006. gada paaugstināšana amatā – Spējas strādāt trīs valodās

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru P. Kolots [P. Collotte] lūdz atcelt lēmumu neietvert viņa uzvārdu to ierēdņu sarakstā, kas tiek paaugstināti A*12 pakāpē 2006. gada paaugstināšanā amatā, kā tas ir publicēts 2006. gada 17. novembra Administratīvajā informācijā Nr. 55‑2006, un piespriest Komisijai samaksāt viņam nodarīto morālo un materiālo kaitējumu un karjeras apdraudējumu summu EUR 25 000,00 apmērā, ko iespējams palielināt un/vai samazināt tiesvedības laikā.

Nolēmums: Atcelt Komisijas lēmumu neietvert prasītāja uzvārdu to ierēdņu sarakstā, kas tiek paaugstināti A*12 pakāpē 2006. gada paaugstināšanā amatā. Pārējā daļā prasību noraidīt. Komisija sedz savus un atlīdzina prasītāja tiesāšanās izdevumus. Eiropas Savienības Padome, persona, kas iestājusies lietā Komisijas prasījumu atbalstam, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Termiņi – Secīgas sūdzības

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts un 91. panta 3. punkts)

2.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Nosacījumi – Spēju strādāt trīs valodās pierādīšana

(Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punkts, III pielikuma 7. pants un XIII pielikuma 11. pants)

3.      Ierēdņi – Prasība – Neierobežota kompetence

(EKL 233. pants; Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punkts un 91. panta 1. punkts)

1.      Gadījumā, ja sūdzības celšanai paredzētajā termiņā tiek iesniegtas secīgas sūdzības, termiņš atbildei uz sūdzību nesākas no brīža, kad administrācija ir saņēmusi pirmo sūdzību, citādi tas iecēlējinstitūcijai liegtu Civildienesta noteikumos paredzēto četru mēnešu termiņu, lai tā varētu skaidri atbildēt uz jaunajiem argumentiem, ko ierēdnis ir izvirzījis kā pēdējos, iespējams, pirms sūdzības celšanas termiņa beigām. Tāpat, ja iecēlējinstitūcija uz secīgām sūdzībām ir atbildējusi ar secīgiem lēmumiem, ierēdņa rīcībā nebūtu viss Civildienesta noteikumos piešķirtais trīs mēnešu termiņš, sākot no atbildes uz sūdzību saņemšanas, lai, ņemot vērā šo atbildi, izlemtu, vai celt prasību, ja prasības celšanas termiņš sāktos no atbildes uz pirmo sūdzību paziņošanas brīža, lai gan prasītājam vēl nebūtu minētās iestādes atbilde uz visiem tā iebildumiem, it īpaši tiem, kas pirmoreiz izvirzīti pēdējā sūdzībā.

Tādējādi secīgu sūdzību gadījumā, lai aprēķinātu prasības celšanas termiņu, ir jāņem vērā datums, kurā persona ir saņēmusi lēmumu, kurā administrācija ir izlēmusi savu nostāju par visiem prasītāja sūdzības celšanai paredzētajā termiņā izvirzītajiem argumentiem. Ja prasītājs sūdzības celšanai paredzētajā termiņā iesniedz otru sūdzību, kas ir tāda pati kā pirmā, it īpaši tādā ziņā, ka tajā nav izvirzītas ne jaunas prasības, ne iebildumi, ne arī norādīti jauni pierādījumi, lēmums, ar kuru noraidīta otrā sūdzība, ir jāuzskata par tādu aktu, kas tikai apstiprina pirmās sūdzības noraidīšanu tādējādi, ka termiņš prasības celšanai sākas no minētās noraidīšanas. Savukārt, ja otrajā sūdzībā ir ietverta jauna informācija salīdzinājumā ar pirmo sūdzību, lēmums noraidīt otro sūdzību ir jāuzskata par jaunu lēmumu, kas ir pieņemts pēc lēmuma noraidīt pirmo sūdzību pārskatīšanas otrās sūdzības aspektā.

(skat. 31. un 32. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 2000. gada 8. novembris, T‑44/97 Ghignone u.c./Padome, Recueil FP, I‑A‑223. un II‑1023. lpp., 41. punkts; 2007. gada 11. decembris, T‑66/05 Sack/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 41. punkts, spriedums pārsūdzēts Tiesā – lieta C‑380/08 P.

2.      Civildienesta noteikumu – Regulas Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, redakcijā – 45. panta 2. punkts, kurā ir paredzēts ierēdņa pienākums pirms viņa pirmās paaugstināšanas pierādīt spējas strādāt trīs valodās, ir piemērojams tikai no saskaņā ar iestāžu vienošanos pieņemtu kopīgu īstenošanas noteikumu spēkā stāšanās brīža.

Tā kā likumdevējs katrā ziņā saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 11. pantu ir izslēdzis 45. panta 2. punkta piemērošanu paaugstināšanai, kas notiek pirms 2006. gada 1. maija, šo pantu nevar piemērot, pirms nav stājušies spēkā minētie kopīgie īstenošanas noteikumi atbilstoši likumdevēja noteiktajiem nosacījumiem, proti, tiek nodrošināta to vienveidīga piemērošana dažādās iestādēs un šis jaunais Civildienesta noteikumos paredzētais pienākums tiek saistīts ar ierēdņiem nodrošinātām iespējām apgūt trešo valodu. Tāpēc iestāde nevar šo Civildienesta noteikumu pantu piemērot atbilstoši tās pašas izstrādātiem noteikumiem.

(skat. 50.–54. punktu)

3.      Civildienesta tiesa tiešām noteiktos gadījumos var saskaņā ar Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punktu īstenot neierobežotu kompetenci, kas tai dod tiesības tajās ierosinātās lietās, kas saistītas ar finansēm, sniegt pilnīgu risinājumu, izlemjot jautājumu par ierēdņa tiesībām un pienākumiem. Tomēr prasītājs, kas ir panācis, ka tiek atcelts lēmums, kurā ietverts atteikums viņu paaugstināt amatā tāpēc, ka viņam likumīgi nevarēja izvirzīt paaugstināšanai prasīto papildu nosacījumu – trīs valodu prasmi, nevar no tiesas panākt zaudējumu atlīdzināšanu par apgalvoto karjeras kavēšanu, pat ja viņš pierāda, ka viņam ir vajadzīgais stāžs un tāds punktu skaits, kas pārsniedz paaugstināšanai vajadzīgo punktu skaitu. Nevar izslēgt, ka pastāv citi apsvērumi, kas varētu liegt prasītāja paaugstināšanu amatā ar atpakaļejošu spēku, piemēram, tas, ka tādu ierēdņu skaits, kas ir paaugstināmi un ir sasnieguši paaugstināšanas amatā slieksni, pārsniedz paaugstinājumu skaitu, ko ir iespējams realizēt atbilstoši budžetam. Tāpēc, lai atjaunotu prasītāja tiesības, vajadzības gadījumā ar atpakaļejošu spēku atjaunojot viņa karjeru, ir vajadzīgi īstenošanas pasākumi, kas ir jāveic administrācijai saskaņā ar EKL 233. pantu, lai izpildītu res judicata.

(skat. 67.–70. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 2007. gada 18. decembris, C‑135/06 P Weißenfels/Parlaments, Krājums, I‑12041. lpp., 64.–68. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2007. gada 15. marts, T‑402/03 Katalagarianakis/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 105. un 106. punkts.