Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 30 oktober 2020 – Brottmål mot IR

(Mål C-569/20)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Spetsializiran nakazatelen sad

Tilltalad:

IR

Tolkningsfrågor

Ska artikel 8.2 b i direktiv 2016/3431 , jämförd med skälen 36–39 i samma direktiv, och artikel 4a.1 b i rambeslut 2009/299, jämförd med skälen 7–10 i samma beslut, tolkas så, att de omfattar ett fall där den tilltalade blev underrättad om åtalet i dess ursprungliga lydelse och därefter, på grund av att vederbörande avvikit, objektivt sett inte kan underrättas om rättegången, och vederbörande försvaras av en advokat som utsetts av staten och som han inte håller kontakt med?

Om svaret på ovanstående fråga är nekande: Är en nationell bestämmelse (artikel 423.1 och 423.5 NPK), som inte föreskriver något rättsmedel mot utredningsåtgärder som vidtagits i den tilltalades utevaro eller mot utevarodomar förenlig med artikel 9 i direktiv 2016/343, jämförd med artikel 8.4 andra meningen i samma direktiv, och artikel 4a.3, jämförd med artikel 4a.1 b i rambeslut 2009/299, när den tilltalade, efter att ha blivit underrättad om åtalet i dess ursprungliga lydelse, håller sig undan, så att han eller hon inte har kunnat underrättas vare sig om tid och plats för rättegången eller om konsekvenserna av utevaro?

Om svaret på ovanstående fråga är nekande: Har artikel 9 i direktiv 2016/343, jämförd med artikel 47 i stadgan, direkt effekt?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, 2016, s. 1)