Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Parma (Włochy) w dniu 30 października 2020 r. – Casa di Cura Città di Parma SpA / Agenzia delle Entrate

(Sprawa C-573/20)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Commissione tributaria provinciale di Parma

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Casa di Cura Città di Parma SpA

Strona pozwana: Agenzia delle Entrate

Pytania prejudycjalne

[Czy istnieje] sprzeczność pomiędzy prawem krajowym i prawem [Unii Europejskiej], a w szczególności pomiędzy z jednej strony art. 19 akapit piąty i art. 19 bis dekretu prezydenta Republiki nr 633/72 (to znaczy uregulowaniem mechanizmu zwanego „prorata możliwości odliczenia VAT”) a z drugiej strony art. 17 ust. 2 lit. a) dyrektywy 388/77/EWG z dnia 17 maja 1977 r.1 ?

[Czy] nierówność traktowania istniejąca pomiędzy włoskimi podmiotami prowadzącymi działalność w sektorze zdrowia, uznawanymi za „konsumentów końcowych” (obciążonymi VAT) i podmiotami prowadzącymi działalność w sektorze zdrowia w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (Belgii, Bułgarii, Niemczech, Grecji, Francji i Hiszpanii) uznawanymi za „podmioty pośredniczące” (mające prawo do odliczenia VAT) [jest zgodna z prawem Unii Europejskiej] ?

[Czy istnieje] nierówność traktowania w odniesieniu do systemu VAT, pomiędzy różnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, jeżeli zamiast zwolnienia z VAT stosowanego we Włoszech, w innych państwach Unii Europejskiej (Belgii, Bułgarii, Niemczech, Grecji, Francji i Hiszpanii) te same świadczenia medyczno-sanitarne objęte są VAT, z którego to powodu takim samym świadczeniom medyczno-sanitarnym odpowiadają różne stawki VAT, a z tego względu różne prawo do odliczenia?

[Czy] nierówność istniejąca pomiędzy włoskimi podmiotami prowadzącymi działalność w sektorze zdrowia – w tym Casa di Cura Città di Parma – i podmiotami z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (Belgii, Bułgarii, Niemiec, Grecji, Francji i Hiszpanii) w związku z objęciem świadczeń medyczno-sanitarnych tych ostatnich podmiotów podatkiem od wartości dodanej, i w konsekwencji – w odróżnieniu od włoskich podmiotów prowadzących działalność w sektorze zdrowia – wynikającym stąd prawem do odliczenia lub zwrotu VAT uiszczonego przy zakupach [jest zgodna z prawem Unii Europejskiej] ?

____________

1     Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U 1977, L 145, s. 1).