Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Commissione tributaria provinciale di Parma (Taliansko) 30. októbra 2020 – Casa di Cura Città di Parma SpA/Agenzia delle Entrate

(vec C-573/20)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione tributaria provinciale di Parma

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Casa di Cura Città di Parma SpA

Žalovaná: Agenzia delle Entrate

Prejudiciálne otázky

Existuje rozpor medzi vnútroštátnou právnou úpravou a právom [Európskej únie], najmä medzi článkom 19 piatym odsekom a článkom 19a dekrétu prezidenta republiky č. 633/72 (teda vnútroštátnou právnou úpravou, ktorá upravuje mechanizmus tzv. pomernej časti DPH vylúčenej z odpočítania) a článkom 17 ods. 2 písm. a) smernice 77/388/EHS zo 17. mája 19771 ?

[Je s právom Únie zlučiteľné] rozdielne zaobchádzanie medzi talianskymi poskytovateľmi zdravotníckych služieb, ktorí sú považovaní za „konečných spotrebiteľov“ (s povinnosťou platiť DPH), a poskytovateľmi zdravotníckych služieb v iných členských štátoch Európskej únie (Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Grécko, Francúzsko a Španielsko), ktorí sú považovaní za „sprostredkujúcich poskytovateľov“ (s právom na odpočítanie DPH)?

[Existuje] rozdielne zaobchádzanie v režime DPH medzi rôznymi členskými štátmi Európskej únie, keďže na rozdiel od oslobodenia od DPH uplatňovaného v Taliansku sa v iných členských štátoch Európskej únie (Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Grécko, Francúzsko a Španielsko) na zdravotnícke služby naopak uplatňuje DPH, čo je dôvodom, prečo majú rovnaké zdravotnícke služby rôzne sadzby DPH, a tým aj rozdielne právo na odpočítanie?

[Je s právom Únie zlučiteľné] rozdielne postavenie medzi talianskymi poskytovateľmi zdravotníckych služieb (vrátane Casa di Cura Città di Parma) a poskytovateľmi v iných členských štátoch Európskej únie (Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Grécko, Francúzsko a Španielsko) v súvislosti s tým, že pri týchto poskytovateľoch z iných členských štátov podliehajú zdravotnícke služby dani z pridanej hodnoty, a v dôsledku toho rozdielne postavenie talianskych poskytovateľov zdravotníckych služieb, čo sa týka súvisiaceho práva na odpočítanie alebo vrátenie DPH zaplatenej pri nákupe?

____________

1     Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, 1977, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).