Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Köln (Německo) dne 3. listopadu 2020 – ACC Silicones Ltd. v. Bundeszentralamt für Steuern

(Věc C-572/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Köln

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: ACC Silicones Ltd.

Žalovaný: Bundeszentralamt für Steuern

Předběžné otázky

Brání článek 63 SFEU (bývalý článek 56 Smlouvy o ES) takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, které od společnosti-nerezidenta, která pobírá dividendy z kapitálových účastí a nedosahuje minimálního podílu podle čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice 90/435/EHS1 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (ve znění pozměněném směrnicí 2003/123/ES) 2 , požaduje za účelem výběru daně z příjmu z kapitálového majetku důkaz v podobě potvrzení zahraničního daňového orgánu, že daň z příjmu z kapitálového majetku nemůže být u ní nebo jejího přímého či nepřímého podílníka započtena nebo odečtena jako provozní výdaj či výdaj na propagaci a že k takovému započtení, odpočtu nebo převodu skutečně nedošlo, pokud od společnosti-rezidenta se stejnou výší kapitálové účasti není takovýto důkaz za účelem vrácení daně z příjmu z kapitálového majetku požadován?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

Brání zásada proporcionality a zásada effet utile požadavku potvrzení popsanému v první otázce, jestliže příjemce-nerezident pobírající dividendy z takzvaných drobných kapitálových účastí prakticky není schopen takovéto potvrzení poskytnout?

____________

1 Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 6). Zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 09 Svazek 01 s. 147

2 Směrnice Rady 2003/123/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 41). Zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 09 Svazek 02 s. 3