Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Najwyższy (Полша), постъпило на 26 юни 2019 г. — W.Ż.

(Дело C-487/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Najwyższy

Страни в главното производство

Жалбоподател: W.Ż.

В присъствието на: Prokurator Generalny, правоприемник на Prokuratura Krajowa, и Rzecznik Praw Obywatelskich

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 2, член 6, параграфи 1 и 3 и член 19, параграф 1, втора алинея от Договора за Европейския съюз във връзка с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и с член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че не е „независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон“ по смисъла на правото на Европейския съюз съдът в състав от един съдия, който е лице, назначено на съдийска длъжност в грубо нарушение на правната уредба на държавата членка за назначаване на съдии, изразяващо се по-специално в назначаването на това лице на съдийска длъжност въпреки предходното обжалване пред компетентния национален съд (Naczelny Sąd Administracyjny [Върховен административен съд]) на решението на националния орган (Krajowa Rada Sądownictwa [Национален съдебен съвет]), съдържащо предложението за неговото назначаване на съдийска длъжност, въпреки спирането на изпълнението на това решение в съответствие с националното право и въпреки, че производството пред компетентния национален съд (Върховен административен съд) не е приключило преди връчването на акта за назначаване?

____________