Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy - Poľsko) – konania začaté na návrh W.Ż.

(vec C-487/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Právny štát – Účinná súdna ochrana v oblastiach pokrytých právom Únie – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ – Zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov – Preradenie sudcu všeobecného súdu bez jeho súhlasu – Odvolanie – Uznesenie o neprípustnosti vydané sudcom Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Najvyšší súd (senát pre mimoriadnu kontrolu a veci verejné), Poľsko)] – Sudca vymenovaný Prezidentom Poľskej republiky na základe uznesenia Štátnej súdnej rady napriek súdnemu rozhodnutiu, ktorým sa nariaďuje odklad výkonu tohto uznesenia až dokiaľ nebude vydaný rozsudok Súdneho dvora o prejudiciálnych otázkach – Sudca, ktorý nie je nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom – Prednosť práva Únie – Možnosť vyhlásenia takéhoto uznesenia o neprípustnosti za neplatné)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Najwyższy

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: W.Ż.

Za účasti: Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, predtým Prokurator Prokuratury Krajowej Bożena Górecka, Rzecznik Praw Obywatelskich

Výrok rozsudku

Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ a zásada prednosti práva Únie sa majú vykladať tak, že vnútroštátny súd, ktorý rozhoduje o návrhu na vylúčenie sudcu v súvislosti s odvolaním, ktorým sudca súdu splnomocneného na výklad a uplatňovanie práva Únie spochybňuje rozhodnutie o jeho preradení bez jeho súhlasu, musí – ak je takýto dôsledok vzhľadom na predmetnú procesnú situáciu nevyhnutný na zabezpečenie prednosti práva Únie – uznať za neplatné uznesenie, ktorým súd rozhodujúci na poslednom stupni v zložení pozostávajúcom zo samosudcu zamietol uvedené odvolanie, pokiaľ zo všetkých podmienok a okolností priebehu menovacieho procesu tohto samosudcu vyplýva, že toto menovanie sa uskutočnilo v zjavnom rozpore so základnými pravidlami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť vytvárania a fungovania dotknutého súdneho systému, a že integrita výsledku, ku ktorému viedol uvedený proces vymenovania, je ohrozená, čím vyvoláva legitímnu pochybnosť u verejnosti ohľadom nezávislosti a nestrannosti dotknutého sudcu, takže uvedené uznesenie nemožno považovať za rozhodnutie vydané nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom v zmysle uvedeného článku 19 ods. 1 druhého pododseku ZEÚ.

____________

1 Ú. v. EÚ C 337, 7.10.2019.