Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 20. novembrī iesniedza Rechtbank Gelderland (Nīderlande) – Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV u.c.

(lieta C-523/14)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank Gelderland

Pamatlietas puses

Prasītājas: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA

Atbildētāji: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

Prejudiciālie jautājumi

Vai [prasītāju] celtā civilprasība krimināllietā Belgische Wetboek van Strafvordering [Beļģijas Kriminālprocesa kodekss] 63. panta izpratnē, ievērojot tās celšanas veidu un aktuālo tiesvedības stadiju, ietilpst Regulas Nr. 44/20011 materiālā piemērošanas jomā?

Ja tas tā ir:

Vai Regulas Nr. 44/2001 27. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka prasība ārvalsts (Beļģijas) tiesā šīs tiesību normas izpratnē ir celta arī gadījumā, ja Beļģijas izmeklēšanas tiesnesim ir iesniegta civilprasība krimināllietā un tiesas iepriekšēja izmeklēšana vēl nav pabeigta?

Ja tas tā ir, kurā brīdī lieta, kas ir ierosināta, iesniedzot civilprasību krimināllietā, Regulas Nr. 44/2001 27. panta 1. punkta un 30. panta piemērošanas vajadzībām ir uzskatāma par ierosinātu un/vai tādu, kas tiek izskatīta tiesā?

Ja tas tā nav, vai Regulas Nr. 44/2001 27. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka civilprasības krimināllietā celšana var būt pamats tam, ka prasība Beļģijas tiesā vēlāk tiek uzskatīta par celtu šīs tiesību normas izpratnē?Ja tas tā ir, kurā brīdī lieta Regulas Nr. 44/2001 27. panta 1. punkta un 30. panta piemērošanas vajadzībām ir uzskatāma par ierosinātu un/vai tādu, kas tiek izskatīta tiesā?Ja civilprasība krimināllietā ir iesniegta, bet tās iesniegšanas brīdī prasība Regulas Nr. 44/2001 27. panta 1. punkta izpratnē vēl nav celta un iesniegtās prasības izskatīšanas gaitā tā vēlāk ar atpakaļejošu spēku var tikt uzskatīta par celtu no tās iesniegšanas brīža, – vai no Regulas Nr. 44/2001 27. panta 1. punkta izriet, ka tiesai, kurā prasība ir celta pēc tam, kas Beļģijas tiesā ir iesniegta civilprasītāja prasība, ir jāaptur tiesvedība līdz konstatējumam, vai Beļģijas tiesā ir celta prasība Regulas Nr. 44/2001 27. panta 1. punkta izpratnē?

____________

____________

1 Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK)