Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Gelderland (Niderlandy) w dniu 20 listopada 2014 r. – Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV i in.

(Sprawa C-523/14)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Rechtbank Gelderland

Strony w postępowaniu głównym

Wnioskodawcy: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA

Druga strona postępowania: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

Pytania prejudycjalne

Czy złożony przez [wnioskodawców] wniosek o ściganie połączony z żądaniem odszkodowania w rozumieniu art. 63 i nast. belgijskiego Wetboek van Strafvordering [kodeksu postępowania karnego], mając na uwadze sposób jego złożenia i stadium, na którym znajduje się postępowanie, jest objęty przedmiotowym zakresem zastosowania rozporządzenia nr 44/20011 ?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi twierdzącej:

Czy art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że sprawa o roszczenie podniesione przed zagranicznym (belgijskim) sądem zawisła w rozumieniu tego przepisu również wtedy, gdy do belgijskiego sędziego śledczego [onderzoeksrechter] złożono wniosek o ściganie połączony z żądaniem odszkodowania a sądowe postępowanie przygotowawcze [vooronderzoek] nie zostało jeszcze zakończone?

W razie udzielenia na poprzednie pytanie odpowiedzi twierdzącej: w którym momencie uważa się, że sprawa, która zawisła na skutek złożenia wniosku o ściganie połączonego z żądaniem odszkodowania zawisła lub powództwo zostało wytoczone dla celów stosowania art. 27 ust. 1 i art. 30 rozporządzenia nr 44/2001?

W razie udzielenia na nie odpowiedzi przeczącej: czy art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że złożenie wniosku o ściganie połączonego z żądaniem odszkodowania może prowadzić do tego, że sprawa o roszczenie zawiśnie przed sądem belgijskim później w rozumieniu tego przepisu?W razie udzielenia na poprzednie pytanie odpowiedzi twierdzącej: w którym momencie uważa się, że sprawa zawisła lub powództwo zostało wytoczone dla celów stosowania art. 27 i art. 30 rozporządzenia nr 44/2001?Jeżeli złożono wniosek o ściganie połączony z żądaniem odszkodowania, lecz w momencie jego złożenia sprawa o roszczenie w rozumieniu art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 44/2001 nie jest jeszcze zawisła i może stać się zawisła w toku rozpatrywania złożonego wniosku później, z mocą wsteczną od chwili jego złożenia, czy z art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 44/2001 wynika, że sędzia przed którym zawisła sprawa o roszczenie po tym jak przed sądem belgijskim złożony został wniosek o ściganie połączony z żądaniem odszkodowania, musi zawiesić postępowanie do czasu ustalenia, czy sprawa o roszczenie w rozumieniu art. 27 ust. 1 [rozporządzenia nr 44/2001] zawisła p

rzed sądem belgijskim?

____________

____________

1     Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001, L