Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Gelderland (Țările de Jos) la 20 noiembrie 2014 – Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV și alții

(Cauza C-523/14)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Gelderland

Părțile din procedura principală

Reclamante: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA

Pârâți: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

Întrebările preliminare

Având în vedere modul de formulare și stadiul procedurii, plângerea cu constituire ca parte civilă introdusă de [reclamante], precum cea prevăzută la articolul 63 și următoarele din Codul belgian de procedură penală, intră în domeniul de aplicare material al Regulamentului nr. 44/20011 ?

În cazul unui răspuns afirmativ, articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 trebuie interpretat în sensul că o cerere este formulată, în sensul acestei dispoziții, în fața unei instanțe străine (în speță belgiene) și atunci când o plângere cu constituire ca parte civilă a fost introdusă în fața onderzoeksrechter [judecător de instrucție] belgian, iar ancheta preliminară nu este încă terminată?

În cazul unui răspuns afirmativ, la ce dată se consideră că cererea care rezultă din introducerea unei plângeri cu constituire ca parte civilă a fost formulată în fața unei instanțe judecătorești și/sau la ce dată trebuie să se considere că aceasta a fost sesizată cu o astfel de cerere în vederea aplicării articolului 27 alineatul (1) și a articolului 30 din Regulamentul nr. 44/2001?

În cazul unui răspuns negativ, articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 trebuie interpretat în sensul că introducerea unei plângeri cu constituire ca parte civilă poate avea drept consecință faptul că o cerere va fi ulterior pendinte în fața unei instanțe belgiene în scopul aplicării acestei prevederi?În cazul în care răspunsul la întrebarea precedentă este afirmativ, la ce dată se consideră că a fost formulată o cerere și/sau la ce dată se consideră că instanța a fost sesizată cu o astfel de cerere în scopul aplicării articolului 27 alineatul (1) și, respectiv, a articolului 30 din Regulamentul nr. 44/2001?În situația în care a fost introdusă o plângere cu constituire ca parte civilă și în care, la data introducerii acestei plângeri, o cerere precum cea vizată la articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 nu este încă pendinte prin acest fapt dar poate deveni ulterior, în cursul soluționării plângerii introduse, și aceasta cu efect retroactiv până la data introducerii plângerii, articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 are ca efect faptul că insta

nța în fața căreia o fost formulată o cerere după introducerea plângerii cu constituire ca parte civilă în fața instanței belgiene trebuie să suspende judecarea cauzei până când va fi soluționată problema dacă o cerere precum cea vizată la articolul 27 alineatul (1) din regulamentul menționat a fost formulată în

fața instanței belgiene?