Language of document :

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Gelderland - Niderlandy) – Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA / VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

(Sprawa C-523/14)1

[Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (WE) nr 44/2001– Artykuł 1 – Zakres stosowania – Zawiadomienie o przestępstwie połączone z powództwem adhezyjnym – Artykuł 27 – Zawisłość sporu – Sprawa zawisła przed sądem innego państwa członkowskiego – Sądowe postępowanie przygotowawcze w toku – Artykuł 30 – Moment, od którego powództwo uważa się za wytoczone przed sąd]

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Rechtbank Gelderland

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA

Strona pozwana: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

Sentencja

Artykuł 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy intepretować w ten sposób, że złożone do sędziego śledczego zawiadomienie o przestępstwie połączone z powództwem adhezyjnym objęte jest zakresem stosowania tego rozporządzenia z tego względu, że jego przedmiotem jest odszkodowanie pieniężne za szkodę podnoszoną przez składającego zawiadomienie.Artykuł 27 ust. 1 rozporządzenia 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że sprawa jest zawisła w rozumieniu tego przepisu wtedy, gdy do sędziego śledczego złożono zawiadomienie o przestępstwie połączone z powództwem adhezyjnym, mimo że śledztwo w danej sprawie nie zostało jeszcze zakończone.Artykuł 30 rozporządzenia nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy dana osoba składa do sędziego śledczego zawiadomienie o przestępstwie połączone z powództwem adhezyjnym poprzez wniesienie dokumentu, który

zgodnie z obowiązującym prawem krajowym nie musi być doręczony przed jego wniesieniem, należy przyjąć, że powództwo zostało wytoczone w momencie złożenia tego zawiadomienia.

____________

1 Dz.U. C 34 z 2.2.2015.